Veikla » Nuostatai

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės  tarybos

2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-206

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TRYŠKIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

 

I.          BENDROSIOS NUOSTATOS

1.                   Telšių rajono savivaldybės Tryškių kultūros centro nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Telšių rajono savivaldybės Tryškių kultūros centro (toliau – kultūros centras) teisinę formą, buveinę, veiklos pobūdį, tikslus ir funkcijas, teritorinę aprėptį, teises ir pareigas, valdymą ir veiklos organizavimą, darbuotojų priėmimą į darbą, atleidimą iš darbo, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo tvarką, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, viešų pranešimų skelbimo ir visuomenės informavimo tvarką.

2.                   Įstaigos oficialus pavadinimas – Telšių rajono savivaldybės Tryškių kultūros centras, sutrumpintas pavadinimas – Tryškių kultūros centras.

3.                   Tryškių kultūros centras yra Telšių rajono savivaldybės kultūros centrų tinklo dalis.

4.                   Kultūros centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5.                   Kultūros centro savininkas – Telšių rajono savivaldybė (toliau – savininkas), savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Telšių rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba). Tarybos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir Vietos savivaldos įstatymai.

6.   Kultūros centro buveinė – Beržų g. 11, Tryškių mstl., Telšių rajonas LT-88155.

7.                   Kultūros centro veiklos teritorija – Telšių rajono Tryškių seniūnija. 

8.   Kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas –300014540.

9.                   Kultūros centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.

10.                 Kultūros centro akreditavimas vykdomas Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta tvarka.

11.                 Kultūros centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymu, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktais, Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Telšių rajono savivaldybės mero potvarkiais, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

12.                 Kultūros centro duomenys, struktūra, veiklos nuostatai, renginių planai, svarbiausių įvykių suvestinės, vykdomi projektai, veiklos ataskaitos bei vieši pranešimai skelbiami Telšių rajono savivaldybės kultūros centrų tinklo internetinėje svetainėje www.telsiukultura.lt , atskiroje Tryškių kultūros centro paskyroje.

13.                 Kultūros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

II.        KULTŪROS CENTRO VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

14.                 Kultūros centras pagal veiklos pobūdį yra daugiafunkcis – įvairias kultūros sritis, žanrus puoselėjanti ir skleidžianti kultūros įstaiga.

15.                 Kultūros centro tikslai: savo veikla puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti ir vykdyti menines, neformaliojo ugdymo, pramogines programas, ugdyti ir tenkinti bendruomenės sociokultūrinius poreikius, kurti ir skleisti profesionalųjį meną, skatinti kultūra grįstos ekonomikos plėtrą ir turizmo sklaidą Telšių rajone bei stiprinti Žemaitijos regiono savitumą.

16.                 Kultūros centro funkcijos:

16.1.     sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą, užtikrinti Žemaitijos regiono identitetą ir Tryškių seniūnijos išskirtinumą;

16.2.     rūpintis į UNESCO Reprezentatyvųjį Žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, savivaldybių lygmens nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašus įtrauktų elementų išsaugojimu ir vystymu;

16.3.     įgyvendinti Telšių rajono savivaldybės kultūros plėtros programas bei strategiją;

16.4.     analizuoti ir tenkinti Tryškių seniūnijos teritorijoje esančių gyventojų sociokultūrinius poreikius,  sudaryti sąlygas visiems bendruomenės nariams dalyvauti kultūros procese;

16.5.     rengti ir įgyvendinti kultūrinės edukacijos, kultūrinę ir socialinę atskirtį mažinančias neformalaus ugdymo programas įvairaus amžiaus žmonėms;

16.6.     bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis, Telšių rajono savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigomis, kitomis organizacijomis organizuojant renginius, kuriant programas ir projektus;

16.7.     vystyti kultūrinio bendradarbiavimo ryšius su partneriais iš užsienio ir Lietuvos, organizuoti kultūrinį turizmą; 

16.8.     rengti kultūros centro strateginius veiklos planus, metines programas bei einamojo mėnesio renginių planus ir teikti informaciją Telšių rajono savivaldybės administracijos kultūrą kuruojančiam padaliniui;

16.9.     rengti ir teikti paraiškas dėl kultūrinės veiklos projektinio finansavimo iš įvairių užsienio, Lietuvos ir rajono fondų, ieškoti partnerių ir finansinių rėmėjų projektams įgyvendinti; 

16.10.   organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, siekti jų veiklos kokybės ir pristatyti pasiektus rezultatus visuomenei;

16.11.   dalyvauti užtikrinant dainų švenčių tradicijos tęstinumą, mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimą pasirengimo dainų šventėms procese ir dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

16.12.   organizuoti meno, edukacinius, pramoginius ir kitus renginius, programas;

16.13.   rengti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimus;

16.14.   sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai, propaguoti klasikines ir modernias meno veiklos formas;

16.15.   palaikyti ryšius su žiniasklaida, nuolat viešinti informaciją apie kultūros reiškinius, procesus, įvykius, projektus ir programas, kultūros vaidmenį visuomenės ir individo gerovei, skatinti pozityvias visuomenės, bendruomenių, grupių, individų kūrybines, kultūrines, pilietines iniciatyvas, kultūrinę veiklą ir skelbti apie tai įvairiomis žiniasklaidos formomis;

16.16.   nuolat siekti kultūrinės veiklos kokybės gerinimo, įstaigoje veikiančių mėgėjų meno kolektyvų tobulėjimo ir visuomenės integracijos į kultūros procesus vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos liaudies kultūros centro rengiamais dokumentais bei rekomendacijomis;

16.17.   vykdyti kitas kultūros veiklas.

17.                 Kultūros centro pagrindinės veiklos rūšys pagal teisės aktais patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK): kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90.0), meninė kūryba (90.03), pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.2), kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29), kultūrinis švietimas (85.52), kino filmų rodymas (59.14), reklama (73.1), nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20), scenos pastatymų veikla (90.01), scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla (90.02), garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.20), kita leidyba (58.19), profesinių narystės organizacijų veiklą (94.12).

 

III.       KULTŪROS CENTRO SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

18. Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Telšių rajono savivaldybės taryba:

18.1.     įstatymų nustatyta tvarka steigia, reorganizuoja ir likviduoja kultūros centrą;

18.2.     priima sprendimus dėl kultūros centro buveinės pakeitimo, padalinių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;

18.3.     kontroliuoja kultūros centro veiklą;

18.4.     nustato Telšių rajono savivaldybės kultūros centrų tinklo plėtotės strategiją;

18.5.     skatina dalyvavimą tarptautinėse, respublikinėse, regioninėse kultūrinėse programose, dainų šventėse;

18.6.     tvirtina kultūros centro nuostatus;

18.7.     tvirtina kultūros centro didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių  pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, etatų skaičių;

18.8.     skiria biudžeto lėšas kultūros centrui išlaikyti, privalomoms užduotims vykdyti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti;

18.9.     tvirtina kultūros centro teikiamų paslaugų įkainius;

18.10.   tvirtina kultūros centro kategoriją;

18.11.   sprendžia kitus įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

IV.       KULTŪROS CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

19.                 Nuostatuose numatytai veiklai vykdyti kultūros centras turi teisę:

19.1.     teisės aktų nustatyta tvarka siekti aukštesnės kultūros centro kategorijos ir respublikinės reikšmės statuso;

19.2.     teisės aktų nustatyta tvarka siekti įvertinimo ir kategorijos įstaigoje veikiantiems  mėgėjų meno kolektyvams;

19.3.     pasirinkti kūrybinės veiklos kryptį, kūrybinius darbuotojus, atlikėjus, autorius ir repertuarą;

19.4.     teikti siūlymus Telšių rajono savivaldybės tarybai dėl kultūros centro veiklos kokybės gerinimo;

19.5.     naudotis ir disponuoti patikėjimo teise perduotu valstybės bei savininko turtu;

19.6.     savarankiškai spręsti kultūrinės veiklos klausimus, formuoti Tryškių seniūnijos kultūrinės veiklos išskirtinumą;

19.7.     pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudoti ir disponuoti juo įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka;

19.8.     sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;

19.9.     teikti mokamas paslaugas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

19.10.   gauti paramą;

19.11.   naudoti lėšas nuostatuose numatytiems tikslams bei funkcijoms įgyvendinti;

19.12.   užmegzti tarptautinius ryšius, keistis specialistais, kviestis įvairius atlikėjus;

19.13.   stoti į ne pelno siekiančių šalies ir tarptautinių organizacijų asociacijas bei dalyvauti jų veikloje;

19.14.   nustatyti savo vidaus struktūrą;

19.15.   turėti kitų teisių, jei jos neprieštarauja teisės aktams.

20.                 Kultūros centro pareigos:

20.1.     teikti finansinę-buhalterinę ataskaitą ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka;

20.2.     teikti ataskaitas Savivaldybės tarybai ir kitoms įstatymais nustatytoms institucijoms;

20.3.     užtikrinti saugias darbo sąlygas Kultūros centro darbuotojams.

 

V.        KULTŪROS CENTRO VALDYMAS

21.                 Kultūros centrui vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Telšių rajono savivaldybės meras.

22.                 Kultūros centro direktoriaus tarnybinį atlyginimą (koeficientais), priedus prie tarnybinio atlyginimo ir kitas su darbo santykiais susijusias sąlygas teisės aktų nustatyta tvarka nustato Telšių rajono savivaldybės meras.

23.                 Kultūros centro direktorius vykdydamas jam pavestus uždavinius:

23.1.     organizuoja kultūros centro darbą taip, kad būtų įgyvendinami kultūros centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

23.2.     užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir kultūros centro nuostatų;

23.3.     leidžia įsakymus, privalomus visiems kultūros centro darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;

23.4.     įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo kultūros centro darbuotojus, skiria jiems paskatinimus bei drausmines nuobaudas, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;

23.5.     tvirtina kultūros centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas Telšių rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino etatų skaičiaus;

23.6.     nustato ir tvirtina darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientus) ir skiria priedus neviršydamas steigėjo skirtų biudžeto lėšų asignavimų įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui;

23.7.     ruošia ir tvirtina kultūros centro darbuotojų pareiginius nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, kitus vidinius organizacinius dokumentus;

23.8.     vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, tvirtina kultūros centro darbo tvarkos taisykles, nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;

23.9.     nustato kultūros centro darbuotojų atsakomybę už naudojamo turto saugumą;

23.10.   rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją bei atestuotis, organizuoja jų atestaciją kultūros ministro nustatyta tvarka;

23.11.   tvirtina kultūros centro meninės veiklos programas, planus, vadovauja jų rengimui bei vykdymui, teikia informaciją Telšių rajono savivaldybės administracijos kultūrą kuruojančiam padaliniui;

23.12.   organizuoja kultūros centro kultūrines veiklas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos liaudies kultūros centro rengiamais dokumentais, programomis ir rekomendacijomis;

23.13.   garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

23.14.   užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą kultūros centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

23.15.   atstovauja kultūros centrui valdžios ir valdymo institucijose, teismuose ir palaikant santykius su kitais subjektais;

23.16.   kultūros centro vardu sudaro sandorius;

23.17.   be įgaliojimo veikia kultūros centro vardu ir išduoda įgaliojimus kultūros centro darbuotojams atlikti reikalingas funkcijas;

23.18.   vykdo kitas funkcijas, nustatytas direktoriaus pareigybės aprašyme;

23.19.   gali turėti ir kitų jam kultūros centro nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams.

23.20.   Kultūros centro direktoriui negalint eiti pareigų, visas jo pareigas turi atlikti direktoriaus pavaduotojas arba kitas direktoriaus paskirtas asmuo.

 

VI.       DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS

24.                 Kultūros centro darbuotojus į darbą priima, nustato jiems atlyginimą, skiria nuobaudas, skatina ir atleidžia iš darbo kultūros centro direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

25.                 Kultūros centro darbuotojams darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą mokos fondą, skirtą kultūros centro darbuotojų darbo užmokesčiui.

26.                 Atskiriems kultūriniams projektams įgyvendinti direktoriui suteikiama teisė sudaryti terminuotas darbo sutartis arba autorines ar atlikėjo intelektinių paslaugų sutartis.

27.                 Kultūros centro kultūros ir meno darbuotojai atestuojami Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta tvarka.

 

VII.     KULTŪROS CENTRO TARYBA

28.                 Kultūros centre sudaroma kolegiali, patariamąjį balsą turinti Tryškių kultūros centro taryba (toliau – kultūros centro taryba).

29.                 Kultūros centro taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kultūros centro nuostatais, kitais teisės aktais.

30.                 Kultūros centro taryba renkama ketverių metų kadencijai visuotiniame kultūros centro darbuotojų susirinkime paprastąja balsų dauguma.

31.                 Kultūros centro tarybą sudaro 5 nariai: 3 kultūros centro darbuotojai ir 2 atstovai, deleguoti iš kitų įstaigų ar organizacijų, susijusių su kultūrinės veiklos organizavimu Tryškių seniūnijoje. Kultūros centro tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip trys nariai.

32.                 Kultūros centro tarybos sudėtį tvirtina kultūros centro direktorius, jis negali būti tarybos pirmininku.

33.                 Kultūros centro tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami iš tarybos narių atviru balsavimu pirmajame tarybos posėdyje paprastąja dalyvaujančių narių balsų dauguma.

34.                 Kultūros centro tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Neeilinis kultūros centro tarybos posėdis gali būti sušauktas tarybos pirmininko iniciatyva daugiau kaip pusės kultūros centro tarybos narių reikalavimu arba kultūros centro direktoriaus iniciatyva.

35.                 Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė kultūros centro tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių paprastąja balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra kultūros centro tarybos pirmininko balsas.

36.                 Kultūros centro tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo kultūros centro tarybos pirmininkas ir sekretorius. Nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio ir gali būti įgyvendinami kultūros centro direktoriaus įsakymais.

37.                 Kultūros centro tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kultūros centro direktorius ir (ar) jo pavaduotojai. Į kultūros centro tarybos posėdį gali būti kviečiami socialiniai partneriai, rėmėjai ar kiti suinteresuoti asmenys.

38.                 Kultūros centro tarybos posėdžius šaukia, apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus informuoja tarybos sekretorius.

39.                 Kultūros centro taryba atlieka šias funkcijas:

39.1.     svarsto ir vertina sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus bei priežiūrą ir teikia siūlymus kultūros centro direktoriui;

39.2.     aptaria naujas meno programas ir teikia siūlymus kultūros centro direktoriui dėl jų meninės kokybės priežiūros;

39.3.     teikia siūlymus dėl strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, vidaus struktūros tobulinimo;

39.4.     teikia siūlymus kultūros ir meno darbuotojų atestavimo ir kvalifikacijos kėlimo klausimais;

39.5.     siūlo kultūros centro darbuotojų kandidatūras apdovanojimams, paskatinimams gauti;

39.6.     svarsto kitus kultūros centro direktoriaus teikiamus klausimus.

40.                 Kultūros centro taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito kultūros centro bendruomenei visuotiniame darbuotojų susirinkime.

41.                 Kultūros centro tarybos veikla gali būti nutraukta visuotiniame kultūros centro darbuotojų susirinkime paprastąja balsų dauguma.

 

VIII.    TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ PANAUDOJIMAS

42.                 Kultūros centras valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės ir kitaip įgytą turtą, naudoja ir valdo jį įstatymų ir Telšių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

43.                 Kultūros centras susidėvėjusias ar nereikalingas materialines vertybes nurašo ar realizuoja ir gautas pajamas naudoja įstatymų nustatyta tvarka.

44.                 Už kultūros centro finansinę veiklą atsako direktorius, kuris kontroliuoja lėšų gavimą ir tinkamą panaudojimą.

45.                 Kultūros centro lėšos:

45.1.     Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšos;

45.2.     pajamos už teikiamas mokamas paslaugas;

45.3.     fizinių ir juridinių asmenų parama;

45.4.     lėšos, gautos iš įvairių fondų projektams ir programoms įgyvendinti;

45.5.     kitos lėšos, įgytos teisės aktų nustatyta tvarka.

46.                 Kultūros centras yra paramos gavėjas. Paramos lėšos naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais.

47.                 Kultūros centro buhalterinę apskaitą vykdo Telšių rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius.

48.                 Kultūros centro veiklos finansinė kontrolė vykdoma įstatymų nustatyta tvarka.

49.                 Kultūros centro veiklos priežiūrą atlieka Telšių rajono savivaldybės administracija.

 

IX.       KULTŪROS CENTRO VEIKLOS VIEŠINIMAS

50.                 Kultūros centras, siekdamas Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiuose nuostatuose numatytų tikslų bei vykdydamas funkcijas, nuolatos informuoja visuomenę apie savo vykdomą veiklą.

51.                 Kultūros centras informaciją apie vykdomą veiklą viešina Telšių rajono savivaldybės kultūros centrų tinklo svetainės www.telsiukultura.lt atskiroje Tryškių kultūros centro paskyroje  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“  ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

52.                 Kultūros centro direktoriaus įsakymu patvirtinti metiniai renginių planai, kiekvieno mėnesio renginių planai, veiklos ataskaitos, duomenys apie gautą finansavimą iš fondų ir įgyvendinamus projektus teikiami Telšių rajono savivaldybės administracijos kultūrą kuruojančiam padaliniui teisės aktų nustatyta tvarka.

53.                 Kultūros centras nuolat palaiko ryšius su žiniasklaida, Telšių rajono spaudoje ir radijuje nuolat viešina informaciją apie svarbiausius kultūrinius įvykius, vykdomus projektus, dalyvavimą konkursuose, pasiektus rezultatus, pelnytus apdovanojimus bei naujas iniciatyvas. 

54.                 Už kultūros centro veiklos viešinimą tiesiogiai atsakingas kultūros centro direktorius.

 

X.        BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55.                 Kultūros centro nuostatai keičiami ar papildomi Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

56.                 Kultūros centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

57.                 Kultūros centro dokumentai rengiami, įforminami ir saugomi Dokumentų rengimo taisyklių, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 „DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 16 d. Nr. 1721

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2006, Nr. 115-4376; 2007, Nr. 49-1889; 2009, Nr. 49-1959) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą (pridedama).

2. Pavesti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartą per metus atlikti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių būklės analizę ir kasmet iki liepos 1 d. pateikti Informacinės ir žinių visuomenės plėtros komisijai savo išvadas ir pasiūlymus.

3. Nustatyti, kad Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše nurodytų reikalavimų įgyvendinimą koordinuoja ir metodinę paramą – išvadas ir rekomendacijas – teikia Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

4. Įpareigoti valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas pranešti Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybai (elektroninio pašto adresas – mptarnyba@lrv.lt) įstatymų ir kitų skelbiamų norminių teisės aktų projektų sąrašų interneto svetainių adresus.“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2010 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. balandžio 18 d.

nutarimu Nr. 480

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. gruodžio 16 d.

nutarimo Nr. 1721 redakcija)

 

BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas (toliau – įstaigos) ir jų funkcijas, parengtus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus (toliau – įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektas (projektai) ir su jais susijusią teisinę informaciją, suvienodinti įstaigų interneto svetaines, užtikrinti jų veiksmingumą, jose pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes, svetainių kūrimą ir reguliarų informacijos atnaujinimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) vartojamas sąvokas.

3. Įstaigos privalo turėti interneto svetainę, atitinkančią Apraše nurodytus reikalavimus.

Įstaiga, turinti teritorinių padalinių, gali turėti bendrą interneto svetainę, apimančią Apraše nustatytą informaciją apie teritorinius padalinius.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba ar Respublikos Prezidento kanceliarija gali neturėti atskirų interneto svetainių, tačiau Apraše nustatyta informacija turi būti pateikiama atitinkamai Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Respublikos Prezidento interneto svetainėse.

Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Respublikos Prezidento interneto svetainėms netaikomi Aprašo 12.2 punkto reikalavimai, jei jose yra teisės aktų paieškos sistema arba nuoroda į ją.

Įstaigoms, kurios nerengia įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektų, netaikomi Aprašo 12.2.2 punkto reikalavimai.

Jeigu įstaiga yra operatyvinės veiklos subjektas, jai netaikomi Aprašo 12 punkto reikalavimai.

Įstaigoms, kurios teikia asmenims viešąsias paslaugas, netaikomi Aprašo 12.2 ir 12.3.2 punktų reikalavimai. Kitoms valstybės ir savivaldybių įmonėms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba bent viena iš dalininkių yra valstybė ar savivaldybė, akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kuriose valstybei arba savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, taikomi tik Aprašo 12.3.4 punkto reikalavimai.

4. Įstaigos interneto svetainė yra informacinių technologijų pagrindu veikianti informacinė sistema ar informacinės sistemos sudedamoji dalis (komponentė, posistemis), skirta informacijai apie įstaigos funkcijas, struktūrą, veiklą skelbti, asmenims skatinti aktyviai dalyvauti valstybės valdymo procese, įstaigos veiklos skaidrumui užtikrinti, viešosioms ir (arba) administracinėms paslaugoms elektroninėmis ryšio priemonėmis teikti.

5. Siekiant gerų įstaigų interneto svetainių lankomumo ir vartotojo pasitenkinimo rodiklių, rekomenduojama įstaigų interneto svetainėse informaciją pateikti vadovaujantis trijų pelės paspaudimų taisykle, pagal kurią įstaigos interneto svetainės lankytojas turi rasti ieškomą informaciją trimis pelės paspaudimais.

6. Įstaigų interneto svetainių antrojo lygio adresų sritis turi būti sudaroma vartojant pirmąsias įstaigos pavadinimo žodžių raides arba žodžių trumpinius, pagal kuriuos būtų galima nesunkiai numatyti įstaigos pavadinimą.

7. Įstaigos interneto svetainė turi atitikti Apraše išdėstytas struktūros, informacijos, administravimo nuostatas, taip pat būti pritaikyta naudotis neįgaliesiems, vadovaujantis Neįgaliesiems pritaikytų Interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. T-40. Pateikiama informacija turi būti susisteminta ir reguliariai atnaujinama. Įstaigos interneto svetainėje turi būti garantuojamas abipusis ryšys tarp interneto vartotojo ir įstaigos (elektroninio pašto ir (arba) klausimų ir atsakymų forma).

8. Informacijos įstaigos interneto svetainėje saugai mutatis mutandis taikomos Bendrųjų elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), nuostatos.

9. Įstaigos interneto svetainės įvadinis puslapis yra reprezentacinis, atspindi įstaigos veiklą. Jis turi būti lengvai atpažįstamas. Įstaigos, kuri įstatymų nustatyta tvarka turi teisę naudoti Lietuvos valstybės herbą, interneto svetainės įvadinio puslapio viršuje turi būti Lietuvos valstybės herbas, visas įstaigos pavadinimas ir įstaigos logotipas (jei įstaiga jį turi), įregistruotas Valstybiniame patentų biure. Įstaigos interneto svetainės įvadiniame puslapyje turi būti nurodyta įstaigos teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą įstaigą, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (jeigu įstaiga yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja), įstaigos telefono, fakso numeriai ir elektroninio pašto adresas. Įstaigos interneto svetainėje skelbiant įstaigos struktūrą, kontaktus, naujienas ir atsakymus į klausimus, turi būti nurodyta informacijos pateikimo data.

Įstaigos interneto svetainės įvadiniame puslapyje rekomenduojama skelbti įstaigos reguliavimo srities aktualijas, naujienas, pranešimus spaudai, jos renginių, svarbiausių įvykių suvestinę. Jei tokia informacija skelbiama, įstaigos interneto svetainėje turi būti sudarytos sąlygos užsisakyti šią informaciją elektroniniu paštu ar kitais formatais, kuriais galima greitai pasiekti informaciją ir kuriais sudaroma galimybė patogiai sekti informacijos interneto svetainėje pasikeitimus joje neapsilankius.

Ministerijų interneto svetainių įvadinio puslapio viršutiniame kairiajame kampe turi būti Lietuvos valstybės herbas. Ministerijos logotipas (jei ministerija jį turi) turi būti rodomas vienoje vertikalėje su Lietuvos valstybės herbu. Dešiniau nuo Lietuvos valstybės herbo turi būti rodomas visas ministerijos pavadinimas su žodžiais „Lietuvos Respublikos“. Lietuvos valstybės herbas ir visas ministerijos pavadinimas turi būti vienodo aukščio, išdėstyti vienoje horizontalėje, tarpai tarp Lietuvos valstybės herbo ir užrašo – vienodi. Ministerijų interneto svetainių įvadinio puslapio dešinėje pusėje turi būti ministerijos vadovo nuotrauka. Ministerijų interneto svetainių įvadinio puslapio viršutinės juostos, kurioje įdėtas Lietuvos valstybės herbas, ministerijos logotipas (jei ministerija jį turi) ir visas pavadinimas, fonas turi būti vienspalvis. Ministerijų interneto svetainių įvadinio puslapio kairiajame šoniniame arba viršutiniame meniu turi būti išdėstyti Aprašo 12 punkte nurodyti skyriai ir jų sritys ir tuo pačiu eiliškumu kaip Aprašo 12  punkte.

10. Įstaigos interneto svetainė (ne tik įvadinis puslapis) negali būti naudojama komercinių paslaugų ar įmonių reklamai. Įstaigos interneto svetainėje neturi būti statiškų ar (ir) dinamiškų komercinių reklaminio pobūdžio užsklandų, ypač – rodomų iš reklaminių tinklų; joje gali būti naudojamos statiškos ar (ir) dinamiškos užsklandos, kurios yra įstaigos savireklama arba nuorodos į kitų įstaigų, organizacijų, užsienio valstybių įstaigų ar kartu su jomis organizuojamų renginių tinklalapius ir kitos veiklos reklama.

11. Įstaigos interneto svetainėje visa informacija pateikiama lietuvių kalba. Svarbiausia su įstaigos veikla susijusi informacija (jos svarbą nustato įstaiga), įskaitant informaciją apie įstaigos teikiamas viešąsias, administruojamas viešąsias paslaugas ir (arba) administracines paslaugas ir paaiškinimus, kaip jas gauti (bet ja neapsiribojant), įstaigos interneto svetainėje papildomai pateikiama anglų kalba, prireikus – kita užsienio kalba.

 

II. ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖS STRUKTŪRA

 

12. Įstaigos interneto svetainės struktūra turi būti aiški, paprasta ir patogi, meniu antraštės – tikslios ir neviršijančios trijų reikšminių žodžių. Įstaigos interneto svetainėje turi būti šie skyriai ir jų sritys:

12.1. struktūra ir kontaktai;

12.2. teisinė informacija:

12.2.1. teisės aktai;

12.2.2. teisės aktų projektai;

12.2.3. tyrimai ir analizės;

12.3. veikla:

12.3.1. nuostatai;

12.3.2. planavimo dokumentai;

12.3.3. veiklos sritys;

12.3.4. darbo užmokestis;

12.3.5. viešieji pirkimai;

12.3.6. biudžeto suvestinė;

12.4. paslaugos;

12.5. nuorodos.

13. Prireikus kiekviena įstaiga savo interneto svetainės struktūrą gali išplėsti, tačiau visi privalomi skyriai ir jų sritys turi išlikti, išskyrus atvejus, kai įstaigai netaikomi Aprašo 12 punkto reikalavimai ar jų dalis. Jeigu teisės aktai nenumato pareigos įstaigoms ar dėl kitų objektyvių priežasčių įstaiga neprivalo (negali) teikti Aprašo 12 punkte nurodytuose skyriuose ar srityse pateikiamos informacijos ar paslaugų, minėtuose įstaigos interneto svetainės skyriuose ar srityse turi būti nurodyta, kad įstaiga tokios informacijos ar paslaugų neteikia, ir nurodomi argumentai, kodėl tokia informacija ar paslaugos neteikiamos.

 

III. INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

 

14. Įstaigos interneto svetainėje skelbiama tik aktuali ir teisiškai galiojanti informacija. Ji turi būti atnaujinama pagal keitimosi periodiškumą. Jeigu ši informacija skelbiama ir užsienio kalba, vienu metu turi būti atnaujinamos ir visos kitos kalbinės įstaigos interneto svetainės versijos.

15. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ turi būti pateikiami šie duomenys: įstaigos valdymo struktūros schema; vadovo (-ų) nuotrauka ir gyvenimo aprašymas; įstaigos valstybės tarnautojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), sąrašas su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar jo sudarymo tvarka); atskirų darbuotojų atliekamos funkcijos ir jų pareigybei keliami specialieji reikalavimai; įstaigos priimamojo darbo grafikas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas ar jo sudarymo tvarka; informacija apie įstaigos administracijos padalinius (jei įstaiga jų turi), nurodant administracijos padaliniui priskirtas įstaigos veiklos sritis (funkcijas); informacija apie įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamas kitas įstaigas (jei įstaigai priskirtos), atskirai nurodant įstaigas, teikiančias viešąsias ir (arba) administracines paslaugas; informacija apie komisijos bei darbo grupes, sudarytas svarbiems uždaviniams spręsti, ir jų veiklą.

Šiame punkte nurodyti duomenys gali būti neteikiami, jei juos teikti draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.

16. Įstaigos interneto svetainėje skelbiamas įstaigos darbuotojų elektroninio pašto adresas turi būti sudarytas pagal šią tvarką nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@įstaigos interneto svetainės adresų sritys. Jei įstaigos darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei įstaigos darbuotojas turi dvigubą pavardę, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma dvigubos pavardės dalis. Tokiu atveju, kai keli darbuotojai turi vienodus vardus ir pavardes, elektroninio pašto adreso sudarymo tvarką nustato įstaiga.

17. Įstaigos interneto svetainės skyrių „Teisinė informacija“ sudaro: „Teisės aktai“, „Teisės aktų projektai“, „Tyrimai ir analizės“.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Teisės aktai“ turi būti skelbiami įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamų galiojančių teisės aktų pavadinimai su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, įstaigos norminiai teisės aktai, kiti šios įstaigos teisės aktai, kurių skelbimą internete nustato įstatymai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai. Šioje įstaigos interneto svetainės srityje taip pat turi būti skelbiami įstaigos pasirašyti tarpžinybiniai ir tarptautiniai tarpžinybiniai susitarimai. Teisės aktai, susiję su įstaigai priskiriama reguliavimo sritimi, ir įstaigos teisės aktai jos interneto svetainėje skelbiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų teisės aktų pateikimo oficialiai skelbti „Valstybės žiniose“ ir skelbimo interneto tinklalapiuose tvarkos aprašu.

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ sritį „Teisės aktų projektai“ sudaro šios dalys: „Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai“, „Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai“, „Teisės aktų projektų archyvas“.

Įstaigos interneto svetainės srities „Teisės aktų projektai“ dalyje „Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai“ turi būti pateikta nuoroda į Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (toliau – TAIS) Projektų registravimo posistemyje Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka paskelbtus įstaigos parengtus teisės aktų projektus, taip pat įstaigai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengtus teisės aktų projektus, pateiktus išvadoms iš suinteresuotų institucijų gauti, visuomenės pastaboms ir pasiūlymams teikti. Teisės aktų projektas, taip pat jo teikimas, kita su teisės akto projektu susijusi lydimoji medžiaga (raštu, kuriuo teisės akto projektas teikiamas išvadoms gauti, įstatymo projekto aiškinamuoju raštu, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, iš suinteresuotų asmenų ir institucijų gautomis pastabomis ir pasiūlymais, informacija apie konsultavimosi su visuomene būdus, jų dalyvius ir rezultatus, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos (toliau – Trišalė taryba) išvadomis, jeigu teisės akto projektas svarstytas Trišalėje taryboje, kita su numatomu teisiniu reguliavimu susijusia medžiaga) (toliau – lydimoji medžiaga) TAIS Projektų registravimo posistemyje skelbiami vadovaujantis Teisės aktų projektų skelbimo Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje taisyklių, patvirtintų teisingumo ministro įsakymu, nustatyta tvarka.

Įstaigos interneto svetainės srities „Teisės aktų projektai“ dalyje „Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai“ turi būti pateikta nuoroda į TAIS Projektų registravimo posistemyje Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka paskelbtus įstaigos parengtus teisės aktų projektus, taip pat įstaigai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskiriamų įstaigų parengtus teisės aktų projektus, pateiktus Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Teisės aktų projektai kartu su jų lydimąja medžiaga TAIS Projektų registravimo posistemyje skelbiami vadovaujantis Teisės aktų projektų skelbimo Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje taisyklių nustatyta tvarka.

Įstaigos interneto svetainės srities „Teisės aktų projektai“ dalyje „Teisės aktų projektų archyvas“ turi būti pateikta nuoroda į TAIS Projektų registravimo posistemyje esantį teisės aktų projektų archyvą (toliau – teisės aktų projektų archyvas), kuriame skelbiami visi įstaigos ir jai pavaldžių bei jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimti, atmesti ar kitaip teisės akto projekto statusą praradę teisės aktų projektai kartu su jų lydimaisiais dokumentais, jei tokių yra.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Tyrimai ir analizės“ Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka turi būti skelbiami teisės aktų nustatyta tvarka užsakytų ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojamų ar pačių įstaigų atliktų tyrimų ir analizių dėl numatomo teisinio reguliavimo rezultatai (ataskaitos, išvados, studijos ar panašiai), rezultatų įvertinimai (recenzijos, atsiliepimai ar panašiai), jeigu jų yra, šiuos tyrimus ir analizes atlikę asmenys, taip pat tyrimų ir analizių atlikimo kaina, išskyrus atvejus, kai remiantis teisės aktais ar sutartimis kaina negali būti skelbiama. Jeigu šių tyrimų ir analizių rezultatai išleidžiami atskiru leidiniu (ataskaita, monografija, straipsnis ar panašiai), skelbiama tyrimų ir analizių rezultatų santrauka, šiuos tyrimus ir analizes atlikę asmenys, tyrimų ir analizių atlikimo kaina.

18. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Veikla“ skelbiama visa vieša informacija, susijusi su įstaigos veikla, trumpa įstaigos istorija, planavimu ir veiklos kryptimis, taip pat informacija apie įstaigos darbuotojų darbo užmokestį ir biudžeto suvestinė.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Nuostatai“ skelbiami įstaigos nuostatai, įstatai ar kiti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Planavimo dokumentai“ skelbiami programiniai, strateginiai ar metiniai dokumentai (planai), kiti su įstaigos veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu įstaiga organizuoja savo veiklą, taip pat jų projektai. Šioje srityje taip pat skelbiami pavaldžių įstaigų strateginiai ar metų veiklos planai, jeigu pavaldžių įstaigų interneto tinklalapiuose minėti planai neskelbiami.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Veiklos kryptys“ skelbiama įstaigos veikla pagal skirtingas veiklos šakas. Informacija pateikiama sugrupuota pagal pagrindines įstaigos veiklos sritis. Šioje srityje turi būti skelbiama konkreti informacija ir nuorodos apie šiuo metu vykdomus įstaigos svarbiausius projektus ir veiklą.

Tam tikros veiklos sritys, atsižvelgiant į poreikį, gali būti nurodomos atskiruose puslapiuose, atitinkančiuose Aprašo nuostatas.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (t. y. to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų prasidėjus naujam ketvirčiui, o praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – per 10 darbo dienų pasibaigus kalendoriniams metams.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Viešieji pirkimai“ pateikiama teisės aktais privaloma skelbti informacija apie įstaigos numatomus, vykdomus ar įvykdytus viešuosius pirkimus ir kita su įstaigos viešaisiais pirkimais susijusi informacija.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Biudžeto suvestinė“ pateikiama informacija apie paskirtų biudžeto asignavimų faktinį panaudojimą, konkrečiai ir išsamiai nurodant bendrą asignavimų įstaigos programoms įgyvendinti sumą, kiek paskirtų biudžeto asignavimų tą ketvirtį buvo panaudota darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, kitoms išmokoms, konkrečios programos priemonėms įgyvendinti, reprezentacinėms ir kitoms išlaidoms. Informacija turi būti skelbiama kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos.

19. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ rekomenduojama skelbti tokias sritis: „Informacijos rinkmenos“, „Prašymai“ ir „Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos“.

Jeigu įstaigos teikia viešąsias paslaugas ar administruoja viešųjų paslaugų teikimą, įstaigos interneto svetainės srityje „Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos“ nurodomi šių viešųjų paslaugų pavadinimai. Teikiamų paslaugų pavadinimai sugrupuojami pagal pačios įstaigos pasirinktus kriterijus. Kiekviename paslaugos aprašyme nurodomas pavadinimas, koks bus paslaugos rezultatas, pateikiamas aprašymas interesantui, nurodoma, kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti paslaugą; nurodoma paslaugos suteikimo trukmė, paslaugos gavėjas, kam skirta paslauga; už paslaugos suteikimą atsakingų asmenų (ir vadovo) ar įstaigos padalinio kontaktiniai duomenys; paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai, jų pavadinimai su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse; kai paslauga teikiama atlygintinai, nurodomas valstybės rinkliavų arba atlyginimo už informacijos teikimą dydis, gavėjas, gavėjo kodas, sąskaitos numeris, įmokos kodas. Jeigu įstaigos reguliavimo srityje išduodamos licencijos (leidimai) verstis ūkine komercine veikla, šioje įstaigos interneto svetainės srityje nurodoma licencijuojamos ūkinės komercinės veiklos rūšys, teisės aktų, reglamentuojančių ūkinės komercinės veiklos licencijavimą, pavadinimai su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, licencijų (leidimų) rūšys, licencijas (leidimus) išduodančios įstaigos, asmenys, kuriems gali būti išduodamos licencijos (leidimai), ir asmens, teikiančio informaciją, kontaktinė informacija. Jeigu įstaiga išduoda dokumentus, patvirtinančius tam tikrus juridinius faktus, šioje įstaigos interneto svetainės srityje nurodomi teisės aktų, reglamentuojančių juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimą, pavadinimai su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, asmenys, kuriems gali būti išduodami dokumentai.

Įstaigos interneto svetainėje turi būti sudaryta galimybė įstaigos teikiamos viešosios paslaugos, administruojamos viešosios paslaugos ir (arba) teikiamos administracinės paslaugos vartotojui balsavimo forma ir (arba) komentavimo galimybe įvertinti tos paslaugos, jei įstaiga jas teikia, kokybę.

Jei įstaiga teikia elektronines viešąsias paslaugas, įstaigos interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ turi būti pateikiama nuoroda į Elektroninių valdžios vartų svetainę.

20. Įstaigos interneto svetainėje turi būti sudarytos sąlygos joje ar elektroniniu paštu kreiptis į įstaigą, pateikti įstaigos reguliavimo srities klausimus ar pasiūlymus ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti į juos atsakymus elektroniniu paštu ar šioje įstaigos interneto svetainėje.

21. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, steigėjo interneto svetaines.

22. Įstaigos interneto svetainėje turi būti įdiegta informacijos rodyklė, joje pateikiama nuosekli įstaigos interneto svetainės puslapių struktūra ir kita papildoma informacija.

23. Įstaigos interneto svetainėje turi būti skelbiama informacija apie įstaigos skelbiamus konkursus ar priėmimą į laisvas darbo vietas.

24. Įstaigos interneto svetainėje būtina įdiegti žodinės paieškos sistemą, kuri sudarytų sąlygas ieškoti reikiamos informacijos pagal raktinius žodžius visoje įstaigos interneto svetainėje.

25. Įstaigos interneto svetainėje skelbiama informacija turi atitikti galiojančių teisės aktų nuostatas.

 

 

IV. ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ IR KITOS TEISINĖS INFORMACIJOS SKELBIMAS ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖJE

 

26. Teisės aktų projektai, teikiami išvadoms iš suinteresuotų institucijų gauti ir visuomenės pastaboms ir pasiūlymams teikti, jų teikimo dieną turi būti paskelbti TAIS Projektų registravimo posistemyje kartu su jų lydimąją medžiaga.

27. Su suinteresuotomis institucijomis ir kitomis įstaigomis suderinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiami teisės aktų projektai kartu su jų lydimąja medžiaga pateikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei dieną turi būti paskelbti TAIS Projektų registravimo posistemyje.

28. Skelbiant patobulintą teisės akto projektą kartu su jo lydimąja medžiaga TAIS Projektų registravimo posistemyje, paliekami ir visi prieš tai buvę to paties teisės akto projekto variantai.

29. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje skelbia ministerijų, Vyriausybės įstaigų, apskričių viršininkų ir savivaldybių tarybų sąrašą su nuorodomis į kiekvienos ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos, apskrities viršininko ir savivaldybės tarybos teisės aktų projektų, esančių TAIS Projektų registravimo posistemyje, sąrašą. Jeigu dėl pateiktų teisės aktų projektų Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos valstybės tarnautojai ar kitos institucijos parengia pažymas ar kitus papildomus dokumentus, šie dokumentai taip pat skelbiami TAIS Projektų registravimo posistemyje.

30. Jeigu teisės akto projektas grąžinamas rengėjams patikslinti ar papildomai suderinti, patobulintas teisės akto projektas kartu su jo lydimąja medžiaga teikimo išvadoms iš suinteresuotų institucijų gauti, visuomenės pastaboms ir pasiūlymams teikti, teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei dieną taip pat turi būti paskelbtas TAIS Projektų registravimo posistemyje.

31. Įstaigai priėmus atitinkamą sprendimą dėl teisės akto projekto (įstaiga priima teisės aktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritaria teisės akto projektui ir nutaria jį pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ir panašiai), visi to paties teisės akto projekto variantai kartu su lydimąja medžiaga turi būti perkelti į Aprašo 17 punkto šeštojoje pastraipoje nurodytą TAIS Projektų registravimo posistemyje esantį teisės aktų projektų archyvą.

 

V. ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖS ADMINISTRAVIMAS

 

32. Įstaigoje turi būti paskirtas darbuotojas arba atitinkamas padalinys, atsakingas už informacijos teikimą įstaigos interneto svetainėje.

33. Įstaigų interneto svetainėse siūloma laikytis Pasaulinio interneto tinklo konsorciumo rekomendacijų, apibrėžiančių interneto tinklalapių modeliavimo kalbų naudojimą (rekomendacijos skelbiamos tinklalapyje http://www.w3.org/TR). Įstaigų interneto svetainių peržiūrai negali būti reikalaujama specialios komercinės programinės įrangos. Dokumentai įstaigų interneto svetainėse turi būti prieinami naudojant ir atvirus (aprašytus) duomenų failų formatus (HTML, PDF ir kita).

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Už Apraše nurodytų reikalavimų taikymą įstaigų interneto svetainėse atsako šių įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys.

 

_________________