Administracinė informacija » Tvarkos

2019 - 2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

2019 - 2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

BANKO SĄSKAITŲ VALDYMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

BILIETŲ NAUDOJIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

INVENTORIZACIJOS TVARKOS APRAŠAS 

 

ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS INFORMAVIMO APIE SĄMATŲ VYKDYMĄ TVARKOS APRAŠAS

 

LABDAROS IR PARAMOS GAVIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ĮSTAIGOS IR RĖMĖJŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO IR IŠLAIDŲ NURAŠYMO TVARKOS APRAŠAS

 

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA

 

MATERIALINIŲ VERTYBIŲ IŠDAVIMO, PRIĖMIMO IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

NURAŠYTO TURTO LIEKAMŲJŲ MEDŽIAGŲ LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

NAUDOJIMOSI TARNYBINIAIS TELEFONAIS TVARKOS APRAŠAS

 

TRUMPALAIKĖS PATALPŲ NUOMOS TVARKOS APRAŠAS

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

 

DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠTIS

 

REPREZENTACINIŲ IŠLAIDŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

IŠLAIDŲ EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS  IR SĄNAUDŲ NAUDOJIMO APRAŠAS

 

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

 

IŠLAIDŲ EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS  IR SĄNAUDŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

DĖL VIDAUS TVARKŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

INVENTORIZACIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

ĮSAKYMAS DĖL  ĮSTAIGOS APSKAITOS VADOVO PAPILDYMO

 

ĮSAKYMAS DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS IR MOBILIOSIOMS PROGRAMOMS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

TEISĖS AKTAI

 

TVARKŲ APRAŠO SĄRAŠAS

 

VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

NEMATERIALIOJO TURTO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

BIOLOGINIO TURTO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

ĮSAKYMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS MINIMALIOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖS NUSTATYMO IR ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL ĮSTAIGOS FINANSINĖS APSKAITOS VADOVO PAKEITIMO

 

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI NORMATYVAI