Veikla » Veiklos kryptys

 

     Tryškių kultūros centras yra Telšių rajono savivaldybės kultūros centrų tinklo dalis. Kultūros centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Kultūros centro savininkas – Telšių rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Telšių rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba). Tarybos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir Vietos savivaldos įstatymai.

Kultūros centro buveinė – Beržų g. 11, Tryškių mstl., Telšių rajonas LT-88155. Kultūros centro veiklos teritorija – Telšių rajono Tryškių seniūnija. Kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas –300014540.

     Kultūros centras pagal veiklos pobūdį yra daugiafunkcis – įvairias kultūros sritis, žanrus puoselėjanti ir skleidžianti kultūros įstaiga.

     Kultūros centro tikslai: savo veikla puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti ir vykdyti menines, neformaliojo ugdymo, pramogines programas, ugdyti ir tenkinti bendruomenės sociokultūrinius poreikius, kurti ir skleisti profesionalųjį meną, skatinti kultūra grįstos ekonomikos plėtrą ir turizmo sklaidą Telšių rajone bei stiprinti Žemaitijos regiono savitumą.

   

 Kultūros centro funkcijos:

 

sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą, užtikrinti Žemaitijos regiono identitetą ir Tryškių seniūnijos išskirtinumą;


rūpintis į UNESCO Reprezentatyvųjį Žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, savivaldybių lygmens nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašus įtrauktų elementų išsaugojimu ir vystymu;


įgyvendinti Telšių rajono savivaldybės kultūros plėtros programas bei strategiją;


analizuoti ir tenkinti Tryškių seniūnijos teritorijoje esančių gyventojų sociokultūrinius poreikius, sudaryti sąlygas visiems bendruomenės nariams dalyvauti kultūros procese;


rengti ir įgyvendinti kultūrinės edukacijos, kultūrinę ir socialinę atskirtį mažinančias neformalaus ugdymo programas įvairaus amžiaus žmonėms;


bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis, Telšių rajono savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigomis, kitomis organizacijomis organizuojant renginius, kuriant programas ir projektus;


vystyti kultūrinio bendradarbiavimo ryšius su partneriais iš užsienio ir Lietuvos, organizuoti kultūrinį turizmą; 


rengti kultūros centro strateginius veiklos planus, metines programas bei einamojo mėnesio renginių planus ir teikti informaciją Telšių rajono savivaldybės administracijos kultūrą kuruojančiam padaliniui;


rengti ir teikti paraiškas dėl kultūrinės veiklos projektinio finansavimo iš įvairių užsienio, Lietuvos ir rajono fondų, ieškoti partnerių ir finansinių rėmėjų projektams įgyvendinti; 


organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, siekti jų veiklos kokybės ir pristatyti pasiektus rezultatus visuomenei;


dalyvauti užtikrinant dainų švenčių tradicijos tęstinumą, mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimą pasirengimo dainų šventėms procese ir dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;


organizuoti meno, edukacinius, pramoginius ir kitus renginius, programas;


rengti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimus;


sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai, propaguoti klasikines ir modernias meno veiklos formas;


palaikyti ryšius su žiniasklaida, nuolat viešinti informaciją apie kultūros reiškinius, procesus, įvykius, projektus ir programas, kultūros vaidmenį visuomenės ir individo gerovei, skatinti pozityvias visuomenės, bendruomenių, grupių, individų kūrybines, kultūrines, pilietines iniciatyvas, kultūrinę veiklą ir skelbti apie tai įvairiomis žiniasklaidos formomis;


nuolat siekti kultūrinės veiklos kokybės gerinimo, įstaigoje veikiančių mėgėjų meno kolektyvų tobulėjimo ir visuomenės integracijos į kultūros procesus vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos liaudies kultūros centro rengiamais dokumentais bei rekomendacijomis;


vykdyti kitas kultūros veiklas.